ระบบค้นหาข้อมูล การขออนุญาตใช้/เช่าที่ราชพัสดุ

(ค้นหาจากเลขที่หนังสือ, เลขบัตรประชาชน, ชื่อผู้ขอ, รายละเอียด)

ลำดับ เลขที่หนังสือ ผู้ขออนุญาต รายละเอียดการขออนุญาต วันที่หนังสือหมดอายุ